Trang chủ / Văn bản pháp luật
Quyết định 3191: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của BCA

Quyết định 3191/QĐ-BCA ngày 10/5/2022: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền ...

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao ...

Quyết định ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2026

Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên Quyết định ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ...