Trang chủ / Thủ tục hành chính / TỔ CHỨC CÁN BỘ / Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Tên thủ tục Tuyển chọn ng dân thực hiện nghĩa vụ tham gia ng an nhân dân tại ng an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại thủ tục
Cơ quan thực hiện ng an cấp tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1ng an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh để chỉ đạo Hội Đồng tuyển nghĩa vụ quân sự cấp huyện triển khai ng tác tiếp nhận. ng an cấp huyện thông báo ng khai đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian và thủ tục tuyển chọn trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và niêm yết tại trụ sở của ng an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bước 2ng dân dự tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại ng an huyện, quận thị xã, thành phố theo hộ khẩu thường trú. ng an quận, huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển đối với ng dân; trường hợp thiếu, thông báo bổ sung các giấy tờ cần thiết.
Bước 3: ng an quận, huyện tổng hợp danh sách báo cáo Hội đồng tuyển nghĩa vụ quân sự cấp huyện và ng an tỉnh.
Bước 4: Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho ng dân dự tuyển do Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cấp huyện thực hiện.
Bước 5: Phòng Tổ chức cán bộ tập hợp kết quả và tổ chức thẩm định tiêu chuẩn chính trị, báo cáo Giám đốc ng an tỉnh xét duyệt.
Bước 6: Thông báo kết quả xét duyệt cho ng an cấp huyện ra lệnh gọi ng dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đối với những trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn. Lệnh gọi ng dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND gửi trước ngày gọi nhập ngũ 15 ngày cho người được tuyển 01 bản, UBND cấp xã, phường 01 bản.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan ng an.
Thành phần số lượng hồ sơ + Thành phần hồ sơ:
a) Bản sao giấy khai sinh (có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc ng chứng).
b) Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ ng an có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang ng tác, học tập và có dán ảnh kiểu Giấy chứng minh nhân dân cỡ 4 x 6 cm, đóng dấu giáp lai.
c) Bản sao có ng chứng, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
d) Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên).
đ) Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (bản sao có ng chứng, chứng thực).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Không có quy định về thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Lệnh gọi ng dân thực hiện nghĩa vụ tham gia ng an nhân dân.
Mức độ 2
Lệ phí Không
Phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Người dự tuyển vào ng an nhân dân phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện sau:
1. ng dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở xã, phường, thị trấn nơi ng dân có hộ khẩu thường trú (ng dân tuyển cho các đơn vị: K10, K20, C65 lấy trong độ tuổi từ đủ 18 đến hết 22).
2. Tiêu chuẩn chính trị:
+ Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
+ Có lý lịch rõ ràng, là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, hoặc là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển những thanh niên ưu tú, đủ điều kiện để kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
+ Gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
+ Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
+ Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ ng an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ ng an nhân dân.
3. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi ng tác tín nhiệm.
4. Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc. Các khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển ng dân tốt nghiệp trung học cơ sở.
5. Sức khoẻ: thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện. Đảm bảo tiêu chuẩn sức khoẻ cụ thể do Bộ ng an phối hợp với Bộ Y tế quy định.
Cơ sở pháp  + Luật số 78/2015/QH13, ngày 19/6/2015 của Quốc hội quy định luật nghĩa vụ quân sự.
+ Nghị định số 129/2015/NĐ-CP, ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về ng dân phục vụ có thời hạn trong ng an nhân dân.
+ Thông tư số 38/2016/TT-BCA(X13), ngày 28/9/2016 của Bộ ng an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP, ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về ng dân phục vụ có thời hạn trong ng an nhân dân.
+ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT, ngày 03/11/2009 của Bộ ng an, Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn ng dân vào phục vụ có thời hạn trong ng an nhân dân.+  Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Thủ tướng chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND;
Danh sách biểu mẫu, tờ khai

Xem thêm