Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 và Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an trên địa bàn huyện Định Hóa

Triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 và Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an trên địa bàn huyện Định Hóa

Ngày 07/3/2022, Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Định Hóa (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo huyện) đã ban hành Công văn số 789/BCĐ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 và Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 20/01/2022, quy định về “Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Thông tư số 124/2021/TT-BCA được ban hành ngày 28/12/2021, quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Ban Chỉ đạo huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và phổ biến Quyết định số 510 và Thông tư số 124 của Bộ Công an với nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình biết, triển khai thực hiện; Phối hợp với Công an huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và địa phương đăng ký và phát động ký cam kết với các khu dân cư (thôn, xóm, tổ dân phố), xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các hộ gia đình đăng ký thi đua thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phấn đấu đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự” đảm bảo tiêu chí theo quy định.

Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đảm bảo thống nhất và theo đúng quy định; nhất là công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đề xuất công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đúng trình tự và thẩm quyền được giao. Định kỳ 06 tháng và 01 năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 510 và Thông tư số 124 của Bộ Công an gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh và Thường trực Huyện ủy theo quy định./.

(Có flie đính kèm Công văn của Ban Chỉ đạo huyện và Quyết định số 510, Thông tư số 124 của Bộ Công an)

La Hoàng

(Công an huyện Định Hoá)

Xem thêm